ࡱ> Y[Xg R2!bjbj**B*HibHib[7 }}}}}8\%pLAA(iiiKKKKKKK$>OQZ L!} L}}ii4*Lb}i}iKK2BDi MlFC.K@L0pLC*NRE~S\DDNR ZS$}E L LpL~S Q C: D N3 2021t^^-NVwl)Y6qlƖV gPlQS ybReWё3uAm z N0yv3u 10bT[a ƖVlQSYyxUSMOTؚI{b!hvRt^yf[b/gNXT R(WxvzV-N8T~ƖVlQS@b^\0W:SONvRt^yf[b/gNXT0 203uagN 1 u[-NNSNlqQTVl_lĉ wQ go}Yvyf[S_ 2 3uN1981t^1g1eTQu wQ gؚ~NNb/gLRLy bwQ gZSXf[MO 3 wQ gbbW@xxvzbNNW@xxvzvR 4 yv1uT3uUSMO[8hcP Pb20y0 303uf 1 u[-NVwlybReWёyv{t gsQĉ[ 2 kyDR~9 NǏ50NCQ xvzhTgN,:N3t^ 3 yv3uǑSƖ-NStve_ 1uyv3uUSMO~N~~cN&{TagNvzy^fN.doc0yvGl;`nUS.xls0yvGl;`nUS.pdf0zy^fNeN Tk-USMO Ty-NN Ty-3uNY T-yv Ty.docO1.3--NVXX'Yf[-0W(Rc-sgg-XXXxvz yvGl;`nUSExceleN T D L V b d h p ®oXFX2&hl B*KHOJPJQJ^Jo(ph#hw B*KHOJPJQJ^Jph,hqhl B*KHOJPJQJ^Jo(ph&hj9B*KHOJPJQJ^Jo(ph,hqht1B*KHOJPJQJ^Jo(ph&ht1B*KHOJPJQJ^Jo(ph&h!B*KHOJPJQJ^Jo(ph&h3 B*KHOJPJQJ^Jo(ph,h3 h3 B*KHOJPJQJ^Jo(ph#h3 B*KHOJPJQJ^Jph  qZHFZ/,hfhl B*KHOJPJQJ^Jo(phU#h!tB*KHOJPJQJ^Jph,h +Mhl B*KHOJPJQJ^Jo(ph)h +Mh#B*KHOJPJQJ^Jph#h,7SB*KHOJPJQJ^Jph#h#B*KHOJPJQJ^Jph,h`.8h|q>B*KHOJPJQJ^Jo(ph,hqhl B*KHOJPJQJ^Jo(ph&h B*KHOJPJQJ^Jo(ph&hEB*KHOJPJQJ^Jo(ph e >g NNSt0 N0T|e_ 5u ݋010 59983457 O w010 62099470 5uP[{ouyang-yilei@petrochina.com.cn   PAGE 2  PAGE 1  " $ , 8 @ H N P R Z f n v dzǟydzǟeS?&he7B*KHOJPJQJ^Jo(ph#he7B*KHOJPJQJ^Jph&hx2B*KHOJPJQJ^Jo(ph&hB*KHOJPJQJ^Jo(ph#hB*KHOJPJQJ^Jph&h_B*KHOJPJQJ^Jo(ph&hl B*KHOJPJQJ^Jo(ph,hqhl B*KHOJPJQJ^Jo(ph#h,7Shl KHOJPJQJ^Jo(hBKHOJPJQJ^Jo( !!!!!!!!!¾¾¾¾tgtXtJh0bhII20JCJaJo(hj90JCJaJmHnHuh0bhII20JCJaJ!jh0bhII20JCJUaJhII20JCJaJo(hj90JCJmHnHuhII20JCJjhII20JCJUhII20JCJo(hII2hYujhYuUhl OJPJo(,hqhl B*KHOJPJQJ^Jo(ph)hdhl B*KHOJPJQJ^Jph !! !"!$!&!*!,!.!0!2!dgd0 $h]ha$gd%e &`#$gdO^H &dP$hh]h`ha$gdE &`#$gdWsL hh]h`hgd"4D$&`#$a$gdWsL ! !&!(!*!,!.!0!2!hl OJPJo(hYuhvghII25CJaJh0bhII20JCJaJo(hII20JCJaJo(hII2 hII2o(@&P 0p1C2P:pE. A!4"#2$%SS i[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Cs2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nHsH tHJ`J "4Dcke $1$a$ CJ KH_HaJ mH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOFiF nfh@2> u w$ 9r &dG$a$CJ.B. bs8yblFhe,gCJaJJ/QJ __lYa+567>*B*CJOJPJ\]aJphb 4 Char1 Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char$d1$a$CJKHOJ QJ aJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V&Ŝ]6ҨN=Ina7qb&>!"h [+Lxz)WVOg%Ţ|8Mă#/8'=QU*C`CW{D6/[YL%+n+{\osM/~iBcAX/=x E'5&\h4da,yE\})laR^*zyV-WoWZN]:mV=tCWrb*IVURU|nc`|*^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ftheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] * 0269h. 4 . !2! 2! !(*9!!@ @H 0( 0( B S ? &'46mpv%&+8TU\_`jk| "#6;[]^`acdfgij[]^`acdfg'-ls "[]^`acdfgikuxz|'<<??)*wyZ[[]^^`acdfgT909u ! L[pGX@<$6$mk-X".q`/X28Ϭ\W^/I݈EiN4sMPX+^xJT-ahJ, f/ fnQHvmЩ)bpMx?OupZ1wm W\W^W`\o(0^`o(00^`0o( C\C^C`\. \ ^ `\) \ ^ `\./ \/ ^/ `\.\^`\)w\w^w`\. W^`WOJ QJ o(l \^`\o(0;;^;`o(0\^`\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu;;^;`o(0\^`\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu;;^;`o(00^`0o(0x\x^x`\)\^`\. 0 ^ `0o(0d \d ^d `\) \ ^ `\. \ ^ `\.P\P^P`\)\^`\.0^`0o(0`\`^``\)\^`\.\^`\.L \L ^L `\) \ ^ `\. \ ^ `\.8\8^8`\)\^`\.\^`\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu;;^;`o(0\^`\CJOJ QJ aJo(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu\^`\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHn( \( ^( `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHlp\p^p`\OJ QJ o(hHn\^`\OJ QJ o(hHu\^`\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu\^`\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu 0^`0o( ^`o(0\^`\.C\C^C`\. \ ^ `\) \ ^ `\./ \/ ^/ `\.\^`\)w\w^w`\.'0'^'`0o(0^`o(00^`0o( C\C^C`\. \ ^ `\) \ ^ `\./ \/ ^/ `\.\^`\)w\w^w`\.\^`\CJOJ QJ aJo(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHu\^`\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHn( \( ^( `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHlp\p^p`\OJ QJ o(hHn\^`\OJ QJ o(hHu(0(^(`0o(0\^`\CJOJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHnd\d^d`\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl \ ^ `\OJ QJ o(hHnP \P ^P `\OJ QJ o(hHu \ ^ `\OJ QJ o(hHl\^`\OJ QJ o(hHn<\<^<`\OJ QJ o(hHuT! q`/[pGmk-Ou28W^/IHvmMP/ fu, fEiN@<$T-a".1w0)bp+^         &b0             J?    `v     CuvU d67JfHSrNt4tK 1i g l Yo ! 3 o7P=W#&-:Uh]t3!]?Z]E<EpIZKw1?dv,a6N;-GDNx$"B& w 8!e@!" 3"N"dq"e$O$ T$%%u&R'(^+(p?())0Z)@*:_*Q +hT+V+A,kO,K-/0$0^0[1t12II2qO2`2x2w4X<4'6+6s6A73{7l8!8`.8bs85x8j9_$:C:+;`;8@<Zc<h>|q>+A?H?Kj?@]H@o@ A=A&eA"4D$tD_\E_lEhFGFLF GsG1/H=HO^HIIJ.JKpKLWsL +MnrMPhLPvPQ R9%R~R,7SOrS|}Sd7T5UkV>$X1XIX9|XXYH Z[M[B[I]w3^N^K\^_~._?`P`;aBafa|ta5 bF*bXdbdee%e7eGue'fZvfbwfvgvglhzh izlENlmSm npVWvc=,'LQk &`#]VybKlX Ap0k!t@ -BwFeJS$)-"ZYp8|WKkRnp,2<l39u F%{4y9d30O0q E]_$n`H K,o6 4?^ GJ}cXZmDp|#ER^/1!Nib=V%hpSg 9?F(E +MZov r>j]o~[DTLnM@CcAG;| L|D5x5!<FJ2ysWSo[ /4"5@-r`J8R\,rR Da) T[pu60!e7Tm l$R6EA|NT#$4t)?::bjXd){S1s']P~[]@!!!! Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial;= |8ўSOSimHei;([SOSimSun5eckN[{SOA5 N[_GB2312N[?= .Cx Courier New1NSeLwi7. [ @Verdana;WingdingsA$BCambria Math!1hxJaG̉]ZZ-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42CZZ 2qXR ?bs82! xxQ$ QW[020010S ^sm(pangyj)NTKO &( 0@P`p i Z'`IZ'\        Oh+'0 $ D P \ ht|֡2001(pangyj) Normal.dotmNTKO93Microsoft Office Word@ '@*4@8A@P$1lZ ՜.+,0 X`px ӡZ  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWZRoot Entry FXMl\Data 1TableSWordDocumentB*SummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8PCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q